Polyfarmacie

Het goed gebruik van geneesmiddelen kan een extra uitdaging vormen als patiënten verschillende medicijnen nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen of mensen met meerdere chronische aandoeningen. Zij vormen een kwetsbare groep en maatwerk is geboden. Zijn er effecten van bepaalde combinaties van medicijnen? Kan de patiënt de middelen gebruiken zoals ze zijn bedoeld?

Polyfarmacie is het gelijktijdig gebruiken van meerdere verschillende geneesmiddelen. Dit komt vaker voor bij ouderen en bij patiënten met chronische aandoeningen. Van de chronisch zieken gebruikt 17% tenminste vijf geneesmiddelen naast elkaar, bij mensen boven de 75 gaat het zelfs om een derde van de populatie. Soms moeten mensen geneesmiddelen gebruiken om bijwerkingen van andere medicijnen te verminderen of te voorkomen. Onjuist gebruik van meerdere geneesmiddelen veroorzaakt niet alleen ongemak en problemen. In ernstige gevallen kan het leiden tot ziekenhuisopnamen en overlijden. Het is bekend dat problemen door onjuist geneesmiddelengebruik te voorkomen zijn.

Bij polyfarmacie ontstaat een complex netwerk van geneesmiddeleninteracties. Het ene geneesmiddel kan de opname, afbraak en/of uitscheiding (farmacokinetiek) van een ander middel beïnvloeden. Ook kunnen geneesmiddelen elkaars werking (farmacodynamiek) in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Over deze interacties is nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwde kennis beschikbaar. Het GGG-programma stimuleert onder andere wetenschappelijk onderzoek, praktijkprojecten en het bijeenbrengen van betrokken partijen rond polyfarmacie. Het doel is te komen tot praktische richtlijnen voor het bewaken van medicatie en het voorkómen van complicaties door polyfarmacie.

Een medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelengebruik van een individuele patiënt door de voorschrijver, apotheker en patiënt (en/of mantelzorger). Medicatiebeoordelingen zijn verplicht gesteld voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie en lijken veelbelovend, maar het is soms nog een uitdaging om ze in de praktijk vorm te geven. Een en ander stelt hoge eisen aan de arts-patiëntrelatie, mede omdat polyfarmacie vaak leidt tot verminderde therapietrouw. Om goede keuzes te maken, is het aan arts(en) en de patiënt om samen prioriteiten te stellen. GGG investeert daarom ook in studies naar modellen om samen met de patiënt passende keuzes te maken.

Monique Verduijn, programmaleider Richtlijnontwikkeling, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG):

‘Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie helpt zorgverlener én oudere de beste keuzes te maken’

Lees over dit project

Katja Taxis, hoogleraar farmacotherapie en klinische farmacie, Rijksuniversiteit Groningen:

‘Medicatiebeoordelingen in verpleeghuizen leiden tot afname medicijngebruik’

Lees over dit project

Dorien Zwart, huisarts en senior-onderzoeker, Julius Centrum (UMC Utrecht):

‘Geslaagde proef met apotheker-farmacotherapeut in de huisartsenpraktijk’

Lees over dit project

Floor Willeboordse, voorheen promovenda bij Nivel en Amsterdam UMC:

‘Bij de interventiegroep namen de medicijngerelateerde problemen met ruim 22% af’

Lees over dit project

Gert Baas, junior-onderzoeker, SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy:

‘We willen overgebruik van medicijnen onder kwetsbare ouderen verminderen’

Lees over dit project

Video
Contact

Verstuur