ONDERZOEK VOOR DE PRAKTIJK ONVERMINDERD VAN BELANG

Goed Gebruik Geneesmiddelen: blijven inzetten op impact

Lees verder

Foto: Michel Groen

Het GGG-programma is nu vijf jaar onderweg. In dit digitale magazine staan mooie voorbeelden van resultaten en opbrengsten. Waar liggen de uitdagingen?

Sinds 2012 werkt het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen aan het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van geneesmiddelen. Ruim 140 projecten zijn gehonoreerd, die deels inmiddels zijn afgerond maar meestal nog volop aan de gang zijn. Daarnaast lopen er 170 projecten uit andere in GGG ondergebrachte geneesmiddelenprogramma’s. In dit digitale magazine hebben een paar projecten het podium gekregen. Zo vertelt het GGG-programma vanuit verschillende perspectieven de verhalen over wat er komt kijken bij onderzoek dat het gebruik van geneesmiddelen verder kan verbeteren. En over de bijdrage van wetenschappelijk onderzoek aan de dagelijkse praktijk in de Nederlandse gezondheidszorg.

Vragen uit de praktijk
Vanaf het begin heeft het GGG-programma zich laten voeden door de vragen uit die praktijk. Niet alleen de vragen van artsen, apothekers en andere zorgverleners, maar ook die van de patiënten zelf.

In haar rapportage schrijft de externe evaluatiecommissie (zie het blauwe kader hieronder) instemmend over de wijze waarop GGG de verschillende stakeholders – zorginstellingen, zorgverleners, patiënten, verzekeraars, industrie – bij het programma betrekt. ‘Een thema als GGG is multidisciplinair, kent verschillende belangen en perspectieven, en komt het best tot ontwikkeling in samenwerking met veldpartijen’, aldus de commissie.

Sterke positie patiënt
Ook de inspanningen om de patiënt te betrekken, kan op instemming rekenen. Binnen GGG heeft de eindgebruiker van geneesmiddelen een duidelijke positie bij de selectie en uitvoering van de projecten, constateert de commissie. Een grote uitdaging is om nog een stap verder te gaan en het GGG-patiëntenpanel bijvoorbeeld ook te betrekken bij het monitoren van de onderzoeksprojecten.

Lees verder

‘Multidisciplinair onderzoek komt het best tot ontwikkeling in samenwerking met veldpartijen’

Externe evaluatie van GGG

Bij de start van het GGG-programma in 2012 is met opdrachtgever VWS afgesproken dat er na die vijf jaar een eerste evaluatie zou plaatsvinden. Deze tussentijdse evaluatie bestaat uit twee delen: een proces- en uitkomstevaluatie door Technopolis en een rapportage van een externe evaluatiecommissie onder voorzitterschap van prof. dr. H.G.M. Leufkens, hoogleraar Farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht (foto rechts).

Meer weten?
‘Rapportage van de Externe Evaluatiecommissie GGG’, inclusief het volledige Technopolis-rapport.

‘Geneesmiddelenonderzoek leidt uiteindelijk tot een betere kwaliteit van leven en gezondheid’

Relevante kennis
Vijf jaar lijkt lang, maar voor een complexe vernieuwing als het verbeteren van geneesmiddelgebruik is het nog maar een korte periode. Veranderingen en verbeteringen zijn dan ook nog niet in ‘harde’ uitkomstmaten te kwantificeren. Wel is duidelijk dat er veel klinisch relevante kennis is opgedaan. En de kennisinfrastructuur rondom medicijngebruik is duidelijk verbeterd. Zoals de evaluatiecommissie vaststelt: onderzoekers zoeken elkaar op, agenderen relevante vraagstellingen, ontwikkelen interacties met het zorgveld en werken aan consortia om samen projecten uit te voeren.

Zinvolle investering
Het adequaat en duurzaam aanpakken van onderzoek, onderwijs en opleiding, infrastructuur en implementatie van kennis is kostbaar. De investering daarin kan zich terugverdienen, door goed GGG-onderzoek te blijven doen en door implementatie van de resultaten te waarborgen. Uiteindelijk zal dat leiden tot de beoogde impact: een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van leven en gezondheid van patiënten. Een hoopvol resultaat voor zowel gezondheidszorg als de volksgezondheid in Nederland.

Kijk verder

Video
Contact

Verstuur